PRÁVNÍ POMOCPRÁVNÍ POMOC — která se vyvinula v mezinárodních vztazích systém správních a právních prostředků, používaných při spolupráci států v oblasti vzájemné pomoci v občanských, rodinných a trestních věcech, které vyžadují spáchání procesních akce na území více než jedné země. Na základě takového systému leží bilaterální a multilaterální smlouvy, které upravují otázky týkající se ochrany subjektů práva, definice kompetencí soudních úrovní pro řešení sporů z různých kategorií a platných právních systémů, dodržování procesních práv cizinců, a ; podobnými dohodami se řídí i postup pro uznání platnosti různých dokumentů (certifikátů, diplomů, atd.), plnění soudních příkazů, řešení sporů, předávání dokumentů, vydávání zločinců (), atd. je členem řady multilaterálních a bilaterálních smluv.